پیچ نئوپان

  • پیچ نئوپان

    پیچ نئوپان

    پیچ های تخته نئوپان دارای رزوه عمیقی برای افزایش استحکام چنگ زدن به رزوه درشت و نوک تیز هستند تا حداکثر چسبندگی و حداقل نوار را در تخته نئوپان، تخته ام دی اف یا الوارهای نرم فراهم کنند.

    ارائه شده با CR3، CR6 زرد روی / روی / اکسید سیاه و دیگران.